Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Veebilehe www.savinapud.ee isikuandmete vastutav töötleja on Savinäpud OÜ (registrikood 12735764) asukohaga Pae 4, Pärnu, telefon 5698 0767,  e-post info@savinapud.ee.

Üldsätted

Savinäpud OÜ töötleb kliendiandmeid ulatuses, mis on vajalik tellimuste või töötoa broneeringu täitmiseks. Kogume kliendiandmeid nii vähe kui võimalik, kuid nii palju, kui on vajalik teenuse või toote pakkumiseks.

Kliendiandmete töötlemine põhineb Eesti Vabariigi õigusaktidel.

Savinäpud OÜ-l on õigus kliendiandmete töötlemise põhimõtteid ühepoolselt muuta, andes sellest klientidele teada oma kodulehel www.savinapud.ee vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist, välja arvatud juhul, kui põhimõtteid muudetakse üksnes õigusaktides tehtud muudatustest tulenevalt.

Isikuandmed, mida töötleme

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • toodete ja teenuste maksumus ning maksetega seotud andmed (arveldusarve number).

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu ja juriidilise kohustuse (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine) täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

  • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste, broneeringute haldamiseks ja toodete kohaletoimetamiseks ning teenuse osutamisega seonduvate küsimuste lahendamiseks.
  • Arveldusarve numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
  • Veebilehe külastaja IP-aadressi töödeldakse veebikasutusstatistika tegemiseks.

Isikuandmed edastamine kolmandatele isikutele

Toodete tarneks edastatakse nimi, telefoninumber ja e-posti aadress kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks võidakse isikuandmeid edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmetega tutvumine, muutmine ja töötlemise lõpetamine

Isikuandmetega saab tutvuda, muuta või töötlemise lõpetamise taotluse esitada aadressil info@savinapud.ee. Andmete töötlemise lõpetamise taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Kliendil on õigus nõuda kliendiandmete töötlemise lõpetamist, kui klient leiab, et kliendiandmete töötlemine ei ole õigusaktide, kliendiga sõlmitud lepingu või kliendiandmete töötlemise põhimõtete kohaselt lubatud, teavitades sellest Savinäpud OÜ-d kirjalikult või kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis.

Kliendiandmete säilitamine

Töötleme kliendiandmeid nii kaua, kui on vajalik kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Vaidluste lahendamine

Kliendil on õigus pöörduda Savinäpud OÜ, Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva kohtu poole, kui kliendi hinnangul rikume kliendiandmete töötlemisel kliendi õiguseid. Kliendil on õigus nõuda kliendi õiguste rikkumisega kliendile tekitatud kahju hüvitamist võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras.

Töötleme kliendiandmeid nii kaua, kui on vajalik kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Volitatud töötlejad

Peamised partnerid, kes töötlevad Savinäpud OÜ ülesandel kliendi andmeid, on järgmised:

Andmete töötlemise eesmärk Volitatud töötleja nimi Registrikood
Tarne teenused Itella Estonia OÜ 10891224
Tehnilised teenused Elkdata OÜ (Veebimajutus) 10510593
Tehnilised teenused WeDeSo OÜ 14645344
Finantseerimisteenused AS Swedbank 10060701
Raamatupidamise teenused Skelta OÜ 14339156
Google Analytics/analytics Google Ireland Ltd. IE 6388047V
Meta